STRATFORD ARTS HOUSE (FORMERLY CIVIC HALL)

Stratford Arts House (formerly Civic Hall)
14 Rother Street
Stratford-Upon-Avon, Warwickshire CV37 6LU
http://stratfordartshouse.co.uk/